Акты весеннего осмотра 2014 года:    

/Akty/lugovaja_4.doc                                                                  /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-12a.doc

/Akty/pl-revoljucija_6.doc                                                           /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-12b.doc

/Akty/pl-revoljucija_8.doc                                                           /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-13.doc

/Akty/sovetskaja_24.doc                                                            /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-14.doc

/Akty/ter-podstancii_2.doc                                                         /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-16a.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-1.doc         /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-16b.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-13.doc       /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-18.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-12.doc        /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-18b.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-15.doc         /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-20.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-17.doc         /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-22.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-19.doc         /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-30.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-2.doc           /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-22a.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-21.doc         /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-32.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-3.doc            /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-6a.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-31.doc          /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-8.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-3a.doc           /Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-8a.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-5.doc             /Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-11b.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-7.doc              /Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-13.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molodezhnaja-9.doc              /Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-2.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_molokova-1.doc                      /Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-4.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_sadovaja-10.doc                     /Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-6.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-7.doc                     /Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-6a.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-9.doc                     /Akty/vesennego_osmotra_2013_zarechnaja-11a.doc

/Akty/vesennego_osmotra_2013_zarechnaja-13.doc                   /Akty/vesennego_osmotra_2013_stroitelnaja-2.doc

Акты осеннего осмотра:

/lugovaja_4.doc             /molodezhnaja-1.doc         /molodezhnaja-12.doc    /molodezhnaja-13.doc   /molodezhnaja-15.doc     /molodezhnaja-17.doc       /molodezhnaja-19.doc

/molodezhnaja-2.doc      /molodezhnaja-21.doc     /molodezhnaja-3.doc    / molodezhnaja-31.doc    /molodezhnaja-3a.doc    /molodezhnaja-5.doc     /molodezhnaja-7.doc

/molodezhnaja-9.doc       /molokova-1.doc             /pl-revoljucija_6.doc       /pl-revoljucija_8.doc      /raschet_tarifov.doc      /sadovaja-10.doc      /sadovaja-12a.doc

/sadovaja-13.doc            /sadovaja-14.doc             /sadovaja-16a.doc      /sadovaja-18.doc           /sadovaja-16b.doc      /sadovaja-18b.doc      /sadovaja-20.doc   /sadovaja-22.doc

/sadovaja-22a.doc         /sadovaja-30.doc              /sadovaja-32.doc         /sadovaja-6a.doc            /sadovaja-6b.doc      /sadovaja-8.doc      /sadovaja-8a.doc      /severnaja-1.doc

/severnaja-11.doc           /severnaja-3.doc               /sovetskaja_24.doc       /stroitelnaja-11b.doc     /stroitelnaja-13.doc    /stroitelnaja-2.doc    /stroitelnaja-4.doc    /stroitelnaja-6.doc

/stroitelnaja-6a.doc       /stroitelnaja-7.doc              /stroitelnaja-9.doc           /ter-podstancii_2.doc         /zarechnaja-11a.doc     /zarechnaja-13.doc    /zarechnaja-13a.doc    

/zarechnaja-15.doc      /zarechnaja-15a.doc      /zarechnaja-16.doc    /zarechnaja-7a.doc     /zarechnaja-9a.doc