/uchreddok/555_001.jpg                     /uchreddok/svidetelstvo_2_001.jpg   

/uchreddok/svidetelstvo_1_001.jpg             /uchreddok/svidetelstvo_3_001.jpg

/uchreddok/usn_001.jpg

Устав :

/uchreddok/ustav/str_1.jpg    /uchreddok/ustav/str_2.jpg    /uchreddok/ustav/str_3.jpg      /uchreddok/ustav/str_4.jpg 

/uchreddok/ustav/str_5.jpg   /uchreddok/ustav/str_6.jpg    /uchreddok/ustav/str_7.jpg      /uchreddok/ustav/str_8.jpg

/uchreddok/ustav/str_9.jpg   /uchreddok/ustav/str_10.jpg  /uchreddok/ustav/str_11.jpg